Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Околна среда

"Футекова, Христова и Томешкова" помага при получаване на разрешителни, необходими за осъществяване на дейност, при провеждане на процедури за оценка на въздействие върху компонентите на околната среда и издаване на комплексно разрешително, както и останалите режими за опазване на околната среда.

Ние извършваме консултации във връзка с проекти и договори за дейности по опазване на околната среда и обжалваме актове за наложени санкции.