Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Търговско и корпоративно право

"Футекова, Христова и Томешкова" предлага цялостно обслужване при учредяване, трансформиране, поглъщане, сливане и администриране на дружества, в това число:

  • консултация за избор на най-подходящата правна форма за конкретната дейност на клиента;
  • подготовка на документи за регистрация или пререгистрация в Търговския регистър;
  • подготовка на документи, необходими за свикване и провеждане на общи събрания, събрания на управителни органи;
  • консултация за прехвърляне на акции, придобиване на контролен пакет или миноритарен дял в дружество - публична или частна собственост, сливане, вливане или осъществяване на други форми на преобразуване на дружества;
  • изготвяне на вътрешноустройствени актове на дружества.

Дружеството ни осъществява текущото правно обслужване на български и чуждестранни компании, обхващащо всяка една област от дейността на същите.

Една голяма част от нашите клиенти са публични дружества и опитът ни в тази сфера ни дава възможност да предлагаме комплексни услуги и компетентни правни съвети, свързани с особения режим на тези дружества във връзка с контрола, налаган от Комисията за финансов надзор, както и отношенията им с фондовата борса, Централния депозитар и други институции.